ErawineShop

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE
Erawine APP

Společnost erawine s.r.o., se sídlem Průmyslová 102, 251 01 Březí, IČ: 074 85 026, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 301470, vydává následující obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které závazně upravují práva
a povinnost v rámci užívání aplikace „Erawine APP“.

 

 1. ZÁKLADNÍ POJMY Není-li dále uvedeno výslovně jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem, bez ohledu na to, zda jsou vyjádřeny v jednotném či množném čísle, následující význam:
  • „Aplikace“ představuje aplikaci provozovanou Provozovatelem pod názvem Erawine APP zaměřenou na evidenci víno a s ní související informace.
  • „Provozovatel“ představuje erawine s.r.o., se sídlem Průmyslová 102, 251 01 Březí, IČ: 074 85 026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 301470, či jakéhokoliv dalšího právního nástupce erawine s.r.o.
  • „Uživatel“ představuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu (starší 18-ti let), která má zájem o využití aplikace pro své osobní potřeby.
  • „Obchod“ představuje eshop provozovaný Provozovatelem na adrese erawineshop.cz .

 

 1. APLIKACE
  • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   • Výhradním vlastníkem veškerých práv k Aplikaci je Provozovatel.
   • Provozovatel zajišťuje provoz a vývoj Aplikace výhradně na svůj náklad
    a odpovědnost.
   • Před stažením Aplikace do svého zařízení měl Uživatel možnost seznámit se s těmito Podmínkami, přičemž spuštěním Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil. Podmínkou užívání Aplikace je dokončená a potvrzená registrace v rámci Obchodu Provozovatele.
   • Uživatel užívá Aplikaci s plným vědomím ustanovení těchto Podmínek a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit.
   • V případě, že zařízení Uživatele, na němž je Aplikace instalována, užívá více osob, je Uživatel povinen zajistit, aby přístup k Aplikaci měly výhradně osoby starší 18-ti let.
   • Uživatel je oprávněn Aplikaci užívat výhradně pro svoji osobní potřebu, Aplikace neslouží k další obchodní činnosti Uživatele.
   • Uživatel ani jakákoliv jiná třetí osoba nejsou oprávněny Aplikaci pozměňovat, zasahovat do ní či ji poskytovat dále třetím osobám.
  • OBSAH APLIKACE
   • Obsah (funkce) Aplikace je tvořen výhradně Provozovatelem a je zaměřen na informace související s vínem, jeho nákupem, skladováním a konzumací.
   • Poskytované informace vychází ze zkušeností Provozovatele, jakož i z veřejně dostupných informací o vínu a souvisejících oblastech.
   • Mezi základní funkce Aplikace zejména patří:
    • Evidence vína
    • Orientační ceny vína
    • Informace o vlastnostech vína.
    • Doba zrání vína
    • Doporučení ke konzumaci vína
   • Provozovatel je oprávněn vždy funkce Aplikace jednostranně měnit, upravovat či bez náhrady zrušit.
  • CENA APLIKACE
   • Stažení a užívání Aplikace je bezplatné.
   • Provozovatel si vyhrazuje právo Aplikaci v budoucnu zpoplatnit, o čemž je povinen Uživatele informovat nejméně 10 dnů předem. Součástí informování bude podrobné seznámení s cenou a souvisejícími platebními podmínkami Aplikace.
   • Uživatel je oprávněn po obdržení informace o plánovaném zpoplatnění Aplikace její užívání ukončit, a to bez jakýchkoliv nákladů či poplatků pro Uživatele.
  • ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE
   • Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost, zda funkčnost Aplikace, případně za její ukončení.
   • Veškeré informace poskytované v rámci Aplikace Uživateli mají povahu nezávazného doporučení a nejsou určena jako podklad k učinění rozhodnutí vedoucího k nákupu či prodeji vína.
   • Informace poskytované Provozovatelem jsou založena na předpokladu, že víno je Uživatelem řádně skladováno a je v kondici obvyklé pro dané víno.
   • Provozovatel v rámci své činnosti nabádá k odpovědnému konzumování vína
    a usiluje o to, aby Uživatel měl možnost využít co nejvíce potenciálu daného vína (např. doporučená doba konzumace či kombinace vína s vhodnými pokrmy apod.).
   • Provozovatel výslovně Uživatele upozorňuje na skutečnost, že víno obsahuje alkohol. Veškerá doporučení jsou činěna za předpokladu, že Uživatel, či osoby užívající Aplikaci za právnickou osobu, jsou osobami plného zdraví bez jakých omezení pro konzumaci vína (alergie, potravinové nesnášenlivosti, či zdravotní stav vylučující užívání vína) a jsou starší 18-ti let. Uživatel je povinen před konzumací vína posoudit svůj aktuální zdravotní stav, v případě jakýchkoliv pochybností Provozovatel Uživateli doporučuje, aby Uživatel konzultoval potřebné otázky se svým ošetřujícím lékařem.
  • AKTUALIZACE APLIKACE
   • Rozhodnutí o aktualizaci či jiných změnách Aplikace náleží výhradně a pouze Provozovateli.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Uživatelský účet Uživatele je propojený s jeho registrací v rámci Obchodu Provozovatele. Bez platné a dokončené registrace v Obchodu, nelze Aplikaci samostatně užívat.
  • Podmínky registrace účtu Uživatele v rámci Obchodu Provozovatele se řídí platnými podmínkami Obchodu v době registrace, přičemž Provozovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit.
  • Aplikace obsahuje data z Obchodu a automaticky zohledňuje nákupy Uživatele v rámci Obchodu.
  • Uživatel může v rámci Aplikace evidovat i jiná vína nakoupená mimo Obchod, budou-li tato vína v databázi Provozovatele.
  • Obsah evidence vína Uživatele v rámci Aplikace může být Provozovatelem využita k učinění obchodních nabídek ze strany Provozovatele.
  • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje a předcházet jejich zneužití ze strany třetí osoby. Provozovatel výslovně Uživatele informuje, že Provozovatel nebude nikdy po Uživateli vyžadovat sdělení přístupových údajů.

 

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE
  • S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  • Informace související se zpracováním osobních údajů, jakož i práva a povinnost ze zpracování osobních údajů tvoří přílohu těchto Podmínek.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Právní vztahy vyplývající z užívání Aplikace se řídí těmito Podmínkami. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří veškeré přílohy, na které Podmínky odkazují.

Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří následující přílohy:

 • Podmínky ochrany osobních údajů
 • Ceník služeb Provozovatele
 • Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. Nové znění Podmínek bude Uživateli předloženo nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti nového znění Podmínek, a to v rámci oznámení doručeného v Aplikaci a emailem.
 • Případné spory vzniklé z těchto Podmínek budou řešeny obecnými soudy ČR.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost těchto Podmínek jako celku.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2024
Seznam přání 0
Otevřít seznam přání Pokračovat v nákupu